CATRO Bulgaria

Biography

Anelia Miteva

Managing Director CATRO Bulgaria

 Anelia has an Executive MBA Degree in Human Resource Management at the Sheffield University, in the UK as well as a Master’s Degree in Political Science, Economics and International Law at the University of Heidelberg, Germany. She is the founder of CATRO Bulgaria which belongs to the Austrian group of consultancy companies CATRO and Die Berater.

Anelia embraced this challenge in 2010 inspired by her belief that successful HR professionals are not born in universities but grow up inside organisations. For that reason, her main mission as founder of CATRO Bulgaria is to build up a strong and united team of young professionals who are sharing the same values and are eager to constantly learn and develop.

As a senior consultant, Anelia leads crucial organisational projects dedicated to Executive Search in the corporate and NGO sector, long-term Leadership Programmes, Performance Management, Employer Branding and Employee Engagement programmes in different industries. Furthermore, Anelia is at the heart of the first CSR projects of CATRO in Bulgaria, being actively involved as Deputy Board President of SOS Children Villages Bulgaria and Board Member of the EMPROVE foundation.

In 2019, inspired by her interest in neuroscience, Anelia acquired a certification as a Neuro Agility Master practitioner and CATRO Bulgaria became official representative of Neuro Link Europe. Since then, together with the CATRO team she has been supporting numerous clients to develop their Neuro-Agility through individual coaching sessions and group interventions targeting employees, managers, trainers and coaches.

 

Анелия Димитрова

Изпълнителен директор на КАТРО България

 Анелия притежава Магистърска Степен по Бизнес администрация с фокус Управление на Човешките Ресурси от университета в Шефийлд, Великобритания, както и магистратура по политология, икономика и международно право от университета в Хайделберг, Германия. Тя основава КАТРО България през 2010 г. като част от групата австрийски консултантски компании CATRO и die Berater.

Анелия се впуска в това предизвикателство, окрилена от вярата, че успешните ЧР професионалисти не се раждат в университети, а се изграждат като такива в рамките на организациите. Оттам се заражда и нейната основна мисия в КАТРО – да изгради силен и задружен екип от млади професионалисти, които споделят еднакви ценности и са устремени към непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Като старши консултант, Анелия ръководи различни проекти, свързани с подбор на експертни и мениджърски позиции в корпоративния и НПО сектора, имплементиране на дългосрочни програми за развитие на лидерския потенциал, разработване на системи за оценка на представянето, програми за подобряване на работодателската марка и повишаване ангажираността на служителите. Също така, Анелия е инициатор на множество КСО проекти на КАТРО в България, ангажирайки се активно като Заместник Председател на УС на SOS Детски Селища България и член на УС на Фондация EMPROVE.

През 2019г. вдъхновена от страстта си към невронауката, Анелия се сертифицира като Neuro Agility мастър практик и Катро България става официален представител на  Neuro Link Europe за региона България, Гърция и Кипър. От тогава насам, Анелия и КАТРО екипът подкрепят активно множество клиенти в процеса на оптимизиране на техния Neuro-Agility потенциал чрез индивидулани коучинг сесии и групови интервенции таргетирайки служители, мениджъри, треньори и коучове.